Perustuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)

 

 

Rahanpesulaissa on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta niille elinkeinonharjoittajille, joilla normaalin toimintansa puitteissa on mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin ra­hoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. Asiakkaan tun­teminen on rahanpesulain keskeinen velvoite.


Asiakkaan tuntemisella tarkoitetaan menettelytapoja, joilla ilmoitusvelvollinen varmistuu asiakkaan oikeasta henkilöllisyydestä sekä siitä, että ilmoitusvelvollinen tuntee asiak­kaan toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää. Tuntemisvelvolli­suus on voimassa koko asiakassuhteen ajan.


Jos ilmoitusvelvollinen ei pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemisen edellyttämiä mainit­tuja toimenpiteitä, ilmoitusvelvollinen ei saa aloittaa tai jatkaa asiakassuhdetta tai liike­toimea. lmoitusvelvollisen tulee tehdä ilmoitus Keskusrikospoliisille, mikäli ehdotettu asiakassuhde tai liiketoimi on ollut tavanomaisesta poikkeava.

  

 

Kun kyse on luonnollisesta henkilöstä, tunnistaminen voidaan tehdä seuraavista suomalaisen viranomaisen myöntämistä asiakirjoista

 • ajokortti
 • poliisiviranomaisen antama henkilökortti
 • passi
 • muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja
 • kuvallinen KELA-kortti


Jos suomalaisen viranomaisen myöntämää asiakirjaa ei ole, todentamiseen käy

 • kansallinen ulkomaan passi
 • muu matkustusasiakirjana hyväksyttävä henkilöllisyystodistus


Laki velvoittaa myös Tilityytä tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa. Yleisimmin tunnistamisen ja tuntemisen sekä vastuuhenkilöraportoinnin lisätöitä Tilityy tekee yhteistyön alussa sekä kerran vuodessa. Tilityyllä on velvoite kuitenkin reagoida kaikkiin vastuuhenkilömuutoksiin ja tehdä niitä koskevat vaaditut ilmoitukset. Edellä mainituista tehtävistä Tilityy laskuttaa asiakasta kuluneeseen aikaa perustuen.

 

Asiakasorganisaatioiden tuntemismenettelyn yhteydessä Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityy käy läpi ja tarkastaa ainakin alla olevat tieto-osa-alueet, joiden tulee olla asiakkaan toimesta aina ajantasaiset kauppa-, yhdistys- ja muissa virallisissa rekistereissä.

 • asiakasorganisaation perustiedot
 • asiakasorganisaation vastuuhenkilöt
 • asiakasorganisaation tosiasialliset edunsaajat
 • asiakasorganisaation tai sen vastuuhenkilöiden kuuluminen kansalliselle tai kansainväliselle pakotelistalle

 


Miten Tilityy pyytää tarvittavat tiedot?

Yleisimmin Tilityy lähettää sähköpostitse asiakkaan sähköpostiin tietopyynnön tunnistamismenettelyn mukaisista asiakastiedoista. Tietopyyntö sisältää asiakkaasta riippuen kaikki tai osan yllä mainituista tieto-osa-alueista. Tietojen toimittamista varten Tilityyn verkkopalvelusta löytyy OmaTilityy-tilille kirjautuneille sähköiset lomakkeet tietojen toimittamista varten.

 

Tiedot voidaan toimittaa lomakkeen lisäksi

 • sähköpostitse (huomioitava henkilö- ja yritystietojen tietoturva)
 • tapaamisessa
 • sähköisessä kokousympäristössä (Tilityy käyttää Google Meet -palvelua, mutta myös muut vastaavat järjestelmät sopivat)
 • puhelimessa

 

Asiakkaan antaessa pyydettyjä tunnistamismenettelyn asiakastietoja sähköisellä lomakkeella tai muuten ilman tapaamista tai kuvayhteyttä, Tilityy saattaa velvoittaa asiakasta vielä henkilöntunnistamisen osalta tapaamiseen tai juuri kuvayhteydelliseen yhteydenottoon, jonka yhteydessä asiakas esittää tarvittavat henkilöllisyystodistukset.

 


Ketä tuntemismenettely koskee?

Velvoite tunnistaa ja tuntea asiakkaat koskee kaikkia tilitoimisto- ja taloushallintopalveluiden asiakkaita niiden tyypistä riippumatta.

 


Voinko voikuttaa tuntemismenettelyn säännöllisyyteen tai kustannuksiin?

Velvoite tunnistaa ja tuntea asiakkaansa perustuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, eikä asiakas voi vaikuttaa siihen, miten usein ja missä laajuudessa Tilityy toteuttaa tuntemismenettelyn. Menettelyn kustannukset määräytyvät perustuvat suoraan kuluneeseen aikaan, joten asiakkaalle syntyvät kulut ovat puhtaasti riippuvaisia menettelyn laajuudesta ja kuluneesta työajasta. Tilityy tekee asiakkaan tuntemis- ja tunnistamismenettelyn mukaisia toimenpiteitä vain lain velvoittamassa laajuudessa sekä aikataulussa.

 

Lisätietoja Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityyn asiakkaan tuntemismenettelystä saat ottamalla yhteyttä Tilityyn myynti- ja asiakaspalveluun.